Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

TURYSTYKATURYSTYKA

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów otrzymają Państwo pod nr tel.: (32) 604 42 61.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 16 do 23 czerwca 2018 r. odbył się wyjazd integracyjny 31 lekarzy seniorów ze Śląskiej Izby Lekarskiej. Uczestnicy pokonali trasę z Katowic do Białegostoku, Wilna, Troków, Kowna, poprzez Augustów, by wreszcie dotrzeć do Warszawy. Seniorzy zwiedzili Puszczę Białowieską z Białowieskim Parkiem Narodowym, zabytkową część Wilna wraz z ratuszem, katedrą, Zamkiem Wielkim Książąt Litewskich, a także starówkę w Kownie. Udali się również w rejs statkiem w głąb Doliny Rospudy. W kolejnych dnia spacerowali warszawską starówką, Traktem Królewskim, zwiedzili również Muzeum Powstania Warszawskiego i cmentarz Powązkowski.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, których autorem jest dr Zygfryd Olak.

 

    

    

    

    

     

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SŁOWACKIE ZAMKI

fot. Zygfryd Olak

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku 

z wyjazdami integracyjnymi


Szanowna Pani/Panie,

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice, reprezentowane przez Prezesa ORL

2. Zakres przetwarzanych danych przez Administratora to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu to są to również dane z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Dane z dokumentu tożsamości to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

1) podjęcia działań, zgodnie z regulaminem wyjazdem żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3) weryfikacji tożsamości Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jest nim uczestnik wyjazdu lub osoba wskazana przez Panią/Pana jako strona;

4) ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń na podstawie art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego;

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług 

i wymogów prawnych zakresie, innym odbiorcom. Są to w szczególności przewoźnicy, ubezpieczyciele, dostawcy usług hotelowych, dostawcy usług dodatkowych, jak na przykład: parkingi, usługi lotniskowe, lokalne lub krajowe izby turystyki, inni kontrahenci. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy.

5. Pana/Pani dane osobowe dotyczące uczestnictwa w wyjeździe integracyjnym będą przetwarzane nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy 

(tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy). Jeśli dane osobowe są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub w okresie, na który została udzielona zgoda.

6. Podanie danych, w powyższym zakresie, jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowej realizacji warunków wyjazdu zgodnie z regulaminem Śląskiej Izby Lekarskiej.

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO);

2) przenoszenia danych, w zakresie posiadanych przez Administratora możliwości technicznych (art. 20 Rozporządzenia);

3) usunięcia danych (art. 17 RODO) przysługujące w określonych przypadkach 

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

5) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO). 

W  przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, będzie 

to skutkować brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy;

6) cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się 

na podstawie udzielonej zgody.

8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, 

że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Administrator może, w celu realizacji zawartej umowy, przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator potwierdza, 

że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i jest zabezpieczone stosownymi umowami z ich odbiorcami.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

11. Dokonanie wpłaty na wyjazd integracyjny jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Pana/Panią 

z  przysługującymi prawami w zakresie Pana/Pani danych osobowych, oraz z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w podanym powyżej zakresie.

  


Załączniki