Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Regulamin OKR w Katowicach 

Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 
§ 1.
1.    Okręgowa Komisja Rewizyjna wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219 poz. 1708) a w szczególności:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Śląskiej Izby Lekarskiej
2) przedstawia roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy
3) przedstawianie Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy opinii dotyczącej sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek  w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.
2.    Może wydawać opinie o zamierzeniach finansowych i gospodarczych okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
§ 2.
1.    Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Okręgowej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes ORL w terminie 14 dni od dnia wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
2.    Podczas pierwszego posiedzenia Okręgowa Komisja Rewizyjna dokonuje spośród swoich członków wyboru Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego, z których co najmniej jeden jest lekarzem dentystą oraz Sekretarza. Może również wybrać zastępcę Sekretarza.
§ 3.
1.    OkręgowaKomisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2.    Posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz na żądanie ORL lub połowy liczby członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Jeżeli posiedzenie zwołane jest na żądanie ORL lub połowy członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej powinno się odbywać w terminie miesiąca od wpłynięcia wniosku.
§ 4.
1.    Zawiadomienia o posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy wysłać co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
2.    W posiedzeniach Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oprócz członków tej Komisji, mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
 
 
 
§ 5.
1.    Okręgowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności połowy członków, w tym Przewodniczącego lub zastępcy Przewodniczącego. W razie równoważności głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2.    Jeśli przepisy szczególne tak stanowią, Okręgowa Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały bezwzględną lub kwalifikowaną większością głosów.
3.    Z posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad oraz Sekretarz lub zastępca Sekretarza.
4.    Protokół z posiedzenia zawiera zapis przebiegu obrad, a także, w formie załączników, teksty podjętych uchwał.
§ 6.
Okręgowa Komisja Rewizyjna wykonuje zwoje zadania poprzez planową kontrolę polegającą na:
1)   badaniu wykonania uchwał finansowych Okręgowego Zjazdu Lekarzy;
2)   badaniu wykonania uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy w zakresie spraw finansowych            i gospodarczych;
3)   ustosunkowywaniu siędo sprawozdań finansowych ORL;
4)   badaniu ksiąg, rejestrów, aktów i dokumentów;
5)   analizie działalności gospodarczej i finansowej ORL.
§ 7.
1.    Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech
członków, w tym Przewodniczącego lub zastępcy Przewodniczącego.
2.    W wypadkach nagłych i wyjątkowych doraźną, częściową kontrolę może rozpocząć osobiście Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
§ 8.
1.    Z każdej kontroli przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną sporządza się protokół.
2.    Protokół z kontroli powinien zawierać ustalenia i wnioski.
3.    W przypadku, gdy kontrola przeprowadzana jest na posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej, protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej zawiera protokół z tej kontroli. W innym przypadku protokół kontroli jest przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej następującego po sporządzeniu tego protokołu.
4.    Protokół z kontroli przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przekazuje Prezesowi ORL.
5.    Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną powinien być przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia ORL.
§ 9.
1.    Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej służy prawo udziału w posiedzeniach ORL i jej Prezydium z głosem doradczym.
2.    Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, w posiedzeniach ORL i jej Prezydium mogą uczestniczyć inni członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
§ 10.
Członkowie Prezydium ORL oraz pracownicy administracyjni Okręgowej Izby Lekarskiej obowiązani są udzielać na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ustnych i pisemnych wyjaśnień.
§ 11.
1.    Pracami Okręgowej Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
2.    W razie przejściowej nieobecności Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, jego funkcje pełni wskazany przez niego zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
3.    Do zakresu czynności Przewodniczącego Okręgowej j Komisji Rewizyjnej należy:
1)    reprezentowanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej wobec Okręgowej Rady Lekarskiej;
2)    opracowanie planu pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej i czuwanie nad jego realizacją;
3)    podział pracy pomiędzy członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
4)    zwoływanie posiedzeń Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczenie im;
5)    podpisywanie korespondencji Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
6)    składanie w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej informacji na posiedzeniach ORL;
7)    przedstawianie Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy sprawozdania kadencyjnego z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
8)    przedstawianie Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy opinii dotyczącej sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosekw sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.
§ 12.
Do zadań Sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:
1)   redagowanie protokołów z posiedzeń Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
2)   nadzór nad sprawozdawczością Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
3)   załatwianie bieżącej korespondencji.
 
 

Załączniki