Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

SKŁADKI

data: czwartek, 30 październik 2014

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Naczelna Rada Lekarska niestety nie dokonała żadnych zmian w treści Uchwały NRL nr 27/14/VII podjętej 5 września.

W związku z tym od 1 stycznia 2015 r. dla większości z nas ( wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty do 75 roku życia ) składka wzrasta z 40 zł do 60 zł miesięcznie.
 
Okręgowa Rada Lekarska Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, wraz z jej Prezydium, po wielu analizach i konsultacjach, sprzeciwiała się podwyższeniu wysokości składki członkowskiej. Jednogłośnie zaakceptowane stanowisko zostało przedstawione zarówno Konwentowi Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich, jak i  Naczelnej Radzie Lekarskiej
. (Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym  „kalendarium składkowym”)
Sprzeciwialiśmy się, bowiem gospodarujemy bardzo oszczędnie, zarówno  składkami, jak i środkami pozyskiwanymi z innych źródeł ( m.in. z aplikowania do funduszy unijnych).  Śląska Izba Lekarska nie ma więc problemów finansowych, mimo niedostatecznego wywiązywania się Ministerstwa Zdrowia z ustawowego obowiązku zwrotu OIL kosztów  za czynności przejęte od administracji państwowej. Dzięki dobrze skonstruowanemu budżetowi, racjonalnemu gospodarowaniu  oraz przestrzeganiu wniosków i zaleceń  Okręgowej Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków i oszczędności , uzyskane środki finansowe pozwalają na pokrycie kosztów bieżącej pracy biura ŚIL, niezbędne inwestycje w infrastrukturę Izby oraz podejmowanie i poszerzanie działań w zakresie m.in.: pomocy  prawnej dla członków ŚIL, działalności socjalnej (pożyczki, zapomogi w zdarzeniach losowych, trudnych  sytuacjach  materialnych oraz zapomogi pośmiertne, stypendia dla dzieci zmarłych lekarzy, nagrody, itp.)  a także organizacji szkoleń, konferencji czy kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów.
W ostatnich dniach Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podjęła uchwały  korzystnie zmieniające od 1 listopada br. wysokość i oprocentowanie pożyczek z funduszu socjalnego oraz pożyczek z funduszu na kształcenie. Kwota jednorazowej pożyczki z funduszu socjalnego została podniesiona z 10 000 zł do 15 000 zł, a w uzasadnionych przypadkach do 30 000  zł. Obniżono wysokość odsetek z 4% do 2% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki. W przypadku pożyczek udzielanych z funduszu na kształcenie, obniżono wysokość odsetek z 2% do 1% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki.  Od 22 października br. jednorazową  gratyfikację finansową otrzymają wszyscy członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy ukończyli 85 lat.
Nadal będziemy czynić wszelkie starania, by w jak największym stopniu przekazywane składki w różnych  formach wracały do lekarzy i lekarzy dentystów.
Prezes Jacek Kozakiewicz wraz z Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Kalendarium „składkowe”
22 marca 2014 r. Apel nr 14  XII  Krajowego Zjazdu Lekarzy do  Naczelnej Rady  Lekarskiej w sprawie nowelizacji uchwały dotyczącej  składek członkowskich, w szczególności  uproszczenia  zasad  zwalniania z obowiązku  opłacania składki.
3 kwietnia 2014 r. Konwent Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich rozpoczął pracę nad projektem nowej uchwały.
21 maja 2014 r.  stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej  w Katowicach.
1) Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  w chwili obecnej nie widzi potrzeby zmiany wysokości składki członkowskiej.
2) Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  proponuje utrzymać dotychczasowe obniżenia wysokości składki i zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
3) Prezydium ORL proponuje ponadto, by wszyscy członkowie samorządu po ukończeniu 75 roku życia byli  zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
4) Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, zdecydowanie opowiada się za uproszczeniem trybu uzyskiwania obniżenia lub zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.

11 czerwca br. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach jednogłośnie przyjęła stanowisko, identyczne z ww. stanowiskiem  Prezydium z 21 maja br. Jednocześnie upoważniła Prezesa Jacka Kozakiewicza  do przedstawienia tego stanowiska podczas obrad NRL i posiedzenia Konwentu Prezesów OIL.
13 czerwca br. Konwent Prezesów OIL niejednogłośnie , przy sprzeciwie m.in. Prezesa ORL w Katowicach, przyjął projekt uchwały, zakładający podwyższenie składki. 
27 czerwca br. posiedzenie NRL,  dyskusja nad projektem Uchwały. Prezes ORL Jacek Kozakiewicz  przedstawił argumenty przeciw podniesieniu składki oraz stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Naczelna  Rada Lekarska postanowiła skierować  projekt  do Komisji  Finansowo-Budżetowej.
4  września  br. posiedzenie  Komisji  Budżetowo-Finansowej NRL, sporządzono projekt Uchwały zgodnie  z wnioskiem  Konwentu Prezesów OIL oraz projektem przedstawionym przez  Okręgową  Izbę  Lekarską  w Warszawie (zawierającą  propozycję  podniesienia  składki z  40 zł do 60 zł) 
5 września br. posiedzenie NRL. Podjęto Uchwałę nr 27/14/VII dotyczącą nowych zasad ustalania wysokości  składki, przewidującą jej wzrost od 1 stycznia 2015 r. z 40 zł do 60 zł miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty do 75 roku życia, będącego członkiem okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej. Lekarz i lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie. ( Uchwała została zamieszczona w 216 numerze „Pro Medico”; październik 2014)
17 września br. Apel Okręgowej  Rady Lekarskiej w Katowicach do NRL o zmianę podjętej Uchwały i  dostosowanie wysokości składki do realnych potrzeb , przedstawionych przez poszczególne izby lekarskie.

Podjęcie przez Naczelną Radę Lekarską w dniu 5 września 2014r. uchwały nr 27/14/VII w sprawie wysokości składki członkowskiej bardzo zaniepokoiło śląskie środowisko lekarskie. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, po licznych konsultacjach wśród Koleżanek i Kolegów, już w dniu 11 czerwca br. przyjęła stanowisko, w którym jednogłośnie opowiedziała się między innymi za utrzymaniem dotychczasowej wysokości składki członkowskiej. Apelujemy do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę podjętej uchwały i dostosowanie wysokości składki do realnych potrzeb przedstawionych przez poszczególne izby lekarskie.

9 października br. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
przygotowało projekt uchwały dla Naczelnej Rady Lekarskiej, dotyczący wysokości składki członkowskiej dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej. Projekt zawierał m.in. propozycje: utrzymania wysokości składki na obecnym poziomie tj. 40 zł wraz z uwzględnieniem dotychczas obowiązujących obniżeń i zwolnień z jej opłacania, uproszczenie procedur ich uzyskiwania oraz dodatkowo zwolnienie z  opłacania składek osób po ukończeniu 75 roku życia. Kol. Jan Cieślicki, członek NRL i  przewodniczący Komisji Finansowej ORL w Katowicach,  został upoważniony do złożenia wniosku o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad Naczelnej Rady Lekarskiej.

PROJEKT: Uchwały nr … /14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej, w sprawie wysokości składki  członkowskiej dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11, w związku z art. 114 ust. 2 pkt 1 i art. 116 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708  z późniejszymi  zmianami) ,  uchwały KZL Nr 14 z  21.03.2014 roku oraz na wniosek  ORL Śląskiej Izby Lekarskiej uchwala się:
Składki członkowskie
§1
Z zastrzeżeniem Paragrafów  3 i 4  wysokość składki  członka Śląskiej Izby Lekarskiej, zwanego dalej również lekarzem, wynosi 40,00 złotych miesięcznie.
§2
1. Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym lekarz:
a) został wpisany do rejestru członków ŚIL;
b) utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki;
2. Składkę opłaca się do końca miesiąca:
a) na konto bankowe ŚIL,
b) na indywidualny numer subkonta bankowego nadany i przekazany przez ŚIL w kasie ŚIL.
3. Od zaległych składek członkowskich nalicza się odsetki ustawowe od dnia wymagalności.
4. W przypadku zaległości powyżej 3 miesięcy, lekarz otrzymuje upomnienie. Jeżeli lekarz bezzwłocznie nie uiści zaległości, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne zgodnie z art. 116 ustawy o izbach lekarskich.

Ulgi i zwolnienia z opłacania składek
§3
1. Z obowiązku opłacania składki zwolnieni są członkowie ŚIL , którzy :
a) ukończyli 75 lat;
b) poza świadczeniami emerytalno-rentowymi nie osiągają przychodów  z innych źródeł.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 następuje z mocy niniejszej uchwały z pierwszym dniem miesiąca następnego   po miesiącu w którym lekarz  ukończył 75 lat.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2  udzielane jest wyłącznie na okres w którym dany członek ŚIL nie uzyskuje jakichkolwiek przychodów  poza świadczeniami  emerytalno – rentowymi w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych i rozpoczyna się  od miesiąca następnego po miesiącu w którym podjęta została uchwała o zwolnieniu.

§4
1. Składkę w wysokości  10,00 złotych miesięcznie opłacają :
a) stażyści,
b) emeryci i renciści w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych, którzy poza świadczeniami emerytalno-rentowymi uzyskują dodatkowy, miesięczny przychód  nie przekraczający miesięcznego wynagrodzenie lekarza stażysty.
2. Obowiązek opłacania składki w wysokości 10,00 złotych dla stażystów powstaje od miesiąca w którym lekarz został wpisany na  listę członków ŚIL i kończy się z upływem miesiąca w którym  dany członek  otrzymał prawo wykonywania zawodu lekarza  lub lekarza dentysty.
3. Obowiązek opłacania składki w wysokości 10,00 złotych dla emerytów i rencistów, którzy poza świadczeniami emerytalno-rentowymi uzyskują dodatkowy, miesięczny przychód  nie przekraczający miesięcznego wynagrodzenie lekarza stażysty, powstaje od miesiąca następnego  po miesiącu w którym podjęta została uchwała w tym przedmiocie.
§5
1. W razie uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia przez lekarza warunku braku bądź wysokości przychodu, o którym mowa w paragrafie 3 ust.1 lit. b oraz paragrafie 4 ust.1 lit. b, Skarbnik ORL może zażądać od lekarza dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie.
2. Zwolnienie z  obowiązku opłacania składki  lub ustalenie  składki w wysokości 10,00 złotych na pisemny wniosek zainteresowanego  członka. Nie dotyczy to członków, którzy ukończyli 75 lat i lekarzy stażystów.

Postanowienia przejściowe i końcowe

§6
Członek, który przed wejściem w życie niniejszej uchwały uzyskał zwolnienie z obowiązku opłacania składki  lub któremu ustalono obowiązek opłacania składki w wysokości 10,00 złotych  zachowuje takie zwolnienie lub obowiązek .

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem … … ………………r.


17 października 2014 r. posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej. Wniosek o wprowadzenie projektu ŚIL, przedstawiony przez Kol. Jana Cieślickiego (oraz inne projekty dotyczące zmiany uchwały o składkach) decyzją NRL nie został włączony do porządku obrad. Członkowie Rady  nie dokonali żadnych zmian w treści Uchwały NRL podjętej 5 września, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015r.

23 października br. posiedzenie Prezydium ORL w Katowicach. Prezes Jacek  Kozakiewicz przedstawił swój projekt podzielenia kwoty, o którą powiększona została składka na dwie części:  „dobro wspólne”, zarządzane przez Izbę i część indywidualną, którą dysponować mógłby każdy lekarz i lekarz dentysta tak, by  przeznaczać ją na wybrany przez siebie cel , zgodny z zadaniami, przewidzianymi w ustawie o izbach lekarskich.
Prezydium ORL wyraziło pełną  aprobatę  dla  w/w projektu i postanowiło rozpocząć prace  nad  szczegółowym jego opracowaniem.