Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

NFZ-Nowe wzory oświadczeń

data: środa, 15 kwiecień 2015

Przypominamy, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 438).

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory oświadczeń składanych przez pacjentów (załącznik nr 1) lub przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych lub faktycznych (załącznik nr 2) o przysługującym prawie do  świadczeń w ramach NFZ.

Oświadczenia są odbierane przez:
-    świadczeniodawców czyli lekarzy mających zawarte z NFZ umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub
-    lekarzy posiadających zawarte z NFZ umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych.

W każdym ze wzorów oświadczeń dodano dokument potwierdzający tożsamość, którym oprócz dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy, może być także karta pobytu lub dokument podróży.

Ponadto, rozszerzono podstawy prawne, w oparciu o które przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W części dotyczącej przyjęcia oświadczenia przez świadczeniodawcę wprowadzono możliwość nadruku danych adresowych świadczeniodawcy wraz z numerem umowy z NFZ.

Jednocześnie wprowadzono regulację, zgodnie z którą dotychczasowe wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (wynikające z poprzednio obowiązującego rozporządzenia) mogą być stosowane, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem przypadków:
-    gdy oświadczenie składa świadczeniobiorca posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach, lub
-    oświadczenie jest składane w imieniu tego świadczeniobiorcy, zgodnie z art. 50 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. w przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych).

Katarzyna Różycka
radca prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL