Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Z MINISTREM O ZDROWIU

data: poniedziałek, 06 lipiec 2015

W sobotę (4 lipca) w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim, z inicjatywy ministra zdrowia prof. Mariana Zembali, odbyła się debata „O zdrowiu trzeba rozmawiać! Budowanie nowoczesnej i przyjaznej ochrony zdrowia w Polsce”. Wzięli w niej udział także Beata Małecka – Libera – sekretarz stanu w MZ, eksperci z Departamentu Funduszy Europejskim MZ, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy szpitali. Na zaproszenie ministra w wydarzeniu uczestniczyli także Maciej Hamankiewicz – prezes NRL, Jacek Kozakiewicz – prezes ORL w Katowicach i Mariola Bartusek – przewodnicząca OIPiP w Katowicach.

W czasie debaty najwięcej miejsca poświęcono funduszom unijnym w związku z nową perspektywą finansową na lata 2014 – 2020, w ramach której Polska ma otrzymać na inwestycje w ochronie zdrowia 12 mld zł. Z kolei minister Beata Małecka – Libera przedstawiła zagadnienia związane z ustawą o zdrowiu publicznym m.in. wskazując na potrzebę uporządkowania programów profilaktycznych i prozdrowotnych, które teraz realizowane są w większości przypadków przez samorządy lokalne, tak by się nie dublowały i przynosiły wymierne korzyści. Pomysłem ministerstwa jest także wprowadzenie do szkół średnich nowego przedmiotu „zdrowie publiczne”, którego zadaniem byłoby wpajanie młodzieży zasad zdrowego trybu życia.
Zwieńczeniem sobotniego spotkania był panel dyskusyjny, do którego zaproszono m.in. prezesa ORL, przewodniczącą OIPiP oraz Dorotę Suchy, zastępcę dyr. ŚOW NFZ ds. ekonomiczno – finansowych. Rozmawiano o niekorzystnej sytuacji demograficznej pielęgniarek i położnych oraz lekarzy, a także szkoleniu przed i po dyplomowym personelu medycznego, warunkach pracy i wysokości wynagrodzeń. Prezes Jacek Kozakiewicz podziękował ministrowi Zembali za podjęcie merytorycznego dialogu ze środowiskiem lekarskim, zaznaczając jednocześnie, że bez zwiększenia publicznych nakładów na ochronę zdrowia, (wg. GUS nakłady z budżetu maleją; w latach 2009 – 2012 z 4,8% do 4,43% i coraz bardziej odbiegają od poziomu 6% PKB założonego przed wielu laty jako poziom minimalny) nie może być mowy o rzeczywistej naprawie systemu. Prezes wskazał przy tym na konieczność określenia przez decydentów  docelowego poziomu finansowania ochrony zdrowia i zapewnienia go albo drogą dostępnych mechanizmów albo poprzez nowe źródła - w przeciwnym wypadku konieczne będzie pilne urealnienie koszyka świadczeń gwarantowanych. Zwrócił ponadto uwagę na potrzebę podjęcia szybkich działań, które ułatwią lekarzom ścieżkę edukacyjną i dadzą realną możliwość zdobycia wybranej specjalizacji. Zdaniem prezesa są to warunki konieczne do zahamowania fali emigracji lekarzy, w większości młodszego pokolenia, która w głównej mierze spowodowana jest czynnikami ekonomiczno – szkoleniowymi. Powołując się na dane demograficzne zawarte w rejestrze lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej, prezes Kozakiewicz stwierdził, że na przestrzeni lat 2010 – 2014 w wielu specjalizacjach lekarskich takich, jak anestezjologia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, pediatria czy ginekologia przybyło lekarzy w wieku powyżej 50 roku życia, zmniejszyła się natomiast grupa tych w wieku poniżej 50 lat, co świadczy o tworzącej się luce pokoleniowej. 
Prezes ORL poruszył także zagadnienie, omawiane w trakcie sobotniej debaty, tj. planowanego rozwoju telemedycyny - przypominając, że dotychczas w naszym kraju brakuje uregulowań prawnych, które umożliwiłyby w szerszym zakresie, określenie ram jej funkcjonowanie. Mówiąc o teleinformatycznych środkach przekazu, prezes Jacek Kozakiewicza zwrócił uwagę, że wprowadzana w różnych obszarach polskiej ochrony zdrowia informatyzacja, powinna przede wszystkim wspierać działalność lekarzy i innych fachowych pracowników, a nie stanowić dodatkową uciążliwość, bez praktycznego wykorzystania, także w komunikacji pomiędzy szpitalami czy przychodniami.