Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

INFORMATOR DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NR 1

data: poniedziałek, 13 lipiec 2015

STOP AGRESJI wobec lekarzy!
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Jeżeli coraz częściej spotykacie się z niestosownym zachowaniem ze strony pacjentów lub ich bliskich, w tym stosowaniem przemocy, wypowiedziami znieważającymi i poniżającymi Was i Waszą pracę - przeczytajcie!
Śląska Izba Lekarska poniżej wskazuje kilka rozwiązań, które mogą być pomocne:

1.    Zgłoszenie zdarzenia
W każdym przypadku zainteresowany lekarz może zgłosić zdarzenie do Śląskiej Izby Lekarskiej (osobiście, pisemnie, telefonicznie, elektronicznie – z podaniem zwrotnego adresu kontaktowego). Sprawa zostanie niezwłocznie podjęta w uzgodnieniu z zainteresowanym.
Niezależnie od powyższego, na stronie internetowej www.agresja.hipokrates.org istnieje możliwość zgłoszenia przypadków agresji w miejscach pracy w ramach utworzonego przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych Systemu "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ). System umożliwia zgłoszenie ww. przypadków i uzyskanie pomocnych informacji o przysługujących lekarzowi prawach.

2.    Rzecznik Praw Lekarzy
W 2010 roku Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach ustanowiła Rzecznika Praw Lekarzy, który zgodnie z regulaminem podejmuje działania dla obrony indywidualnych i zbiorowych interesów członków ŚIL w przypadkach naruszania ich dóbr osobistych, nietykalności cielesnej bądź użycia w stosunku do nich obiektywnie nieadekwatnych środków przymusu w toku postępowania karnego lub innego, w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, z wyłączeniem spraw prowadzonych przed organami izb lekarskich (w tych przypadkach zainteresowani mogą skorzystać z innych form pomocy opisanych poniżej).
Pomoc  Rzecznika Praw Lekarzy, w przypadku aktów agresji, można uzyskać w Domu Lekarza, siedzibie ŚIL, ul. Grażyńskiego 49 A w Katowicach oraz poprzez kontakt mailowy: rzecznikpl@wp.pl lub telefoniczny: 795 109 136 (dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 15.00)

3.    Pomoc prawna dla lekarzy
Śląska Izba Lekarska zapewni niezbędną pomoc każdemu pokrzywdzonemu lekarzowi i lekarzowi dentyście, który zwróci się o wsparcie. ŚIL nie jest natomiast prawnie upoważniona do występowania w postępowaniach przed sądami i organami w miejsce pokrzywdzonego lekarza.
Wystąpienie z powództwem na drogę cywilną - postępowania sądowego zmierzającego do złożenia odpowiedniego oświadczenia, zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego lub odszkodowania, bądź na drogę karną - poprzez złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub prywatnego aktu oskarżenia, powinno poprzedzone być analizą sytuacji i oceną szans procesowych.
W celu konsultacji swojego przypadku można skorzystać z niezbędnej porady prawnej w Zespole Radców Prawnych Śląskiej Izby Lekarskiej lub zwrócić się do jednej z kancelarii adwokackich, których lista jest zamieszczona na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej, zgodnie z porozumieniem ŚIL z Okręgową Radą Adwokacką, zawartym w 2010 roku.

4.    Konsultacje medialne Działu Informacyjno-prasowego ŚIL

W Śląskiej Izbie Lekarskiej od lipca 2014 r. funkcjonuje Dział Informacyjno-prasowy. Porady, opinie oraz inne informacje związane z przypadkami naruszania w mediach dobrego imienia lekarzy ŚIL, w tym ocenę medioznawczą artykułu, programu TV lub audycji radiowej, można uzyskać pod numerami tel. 32 604 42 61 oraz 32 604 42 62 codziennie w dni robocze, w godzinach pracy Biura ŚIL lub drogą mailową: mediasil@izba-lekarska.org.pl oraz bezpośrednio w redakcji „Pro Medico”.
 
Każdy lekarz, lekarz dentysta – członek naszego samorządu, który stał się ofiarą agresji, może zwrócić się o pomoc do Śląskiej Izby Lekarskiej,  nikt nie zostanie z tym problemem sam.Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach