Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY STOMATOLOGÓW W RAMACH KONTRAKTÓW Z NFZ

data: piątek, 12 luty 2016

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na posiedzeniu w dniu 10.02.2016 zajęła się tematem harmonogramu pracy lekarzy stomatologów-świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego na podstawie umów ze ŚOW NFZ, podejmując stanowisko i apel w tej sprawie. Wystosowano także pismo do dyrektora ŚOW NFZ w sprawie ostatnich działań m.in. umieszczonej ankiety na portalu świadczeniodawcy.

 

STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 10 lutego 2016


w sprawie: działań Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w stosunku  do świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach w stosunku do lekarzy dentystów – świadczeniodawców  udzielających świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

Śląski OW NFZ, na wniosek Prezesa NFZ o pozyskanie opinii świadczeniodawców  na temat wykonywania umów na warunkach proponowanych przez samorząd lekarski, tj. polegających na  dostosowaniu czasu pracy lekarzy dentystów proporcjonalnie do obniżonej wartości etatu przeliczeniowego, umieścił na portalu świadczeniodawcy ankietę. Treść i konstrukcja tej ankiety budzi jednak wiele zastrzeżeń. Odpowiedź na żadne z pytań ankiety przygotowanej przez Śląski OW NFZ nie pozwala uzyskać opinii, o którą wnioskuje Prezes NFZ. W ankiecie Okręgowa Rada Lekarska dostrzega także próbę zastraszenia świadczeniodawców, a takie działanie nie może pozostać  bez reakcji ze strony samorządu lekarskiego.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podkreśla, że wszystkie dotychczas podejmowane przez Śląską Izbę Lekarską starania zmierzały do urealnienia umów zawartych przez lekarzy dentystów ze Śląskim OW NFZ i odpowiedniego dostosowania ich warunków. W żadnym z przesłanych do Śląskiego OW NFZ, jak i Centrali NFZ, pism oraz argumentów przedstawianych na spotkaniach   nie wnioskowano o ograniczenie liczby lekarzy dentystów udzielających świadczeń w ramach NFZ bądź skrócenie trwających obecnie umów.        Sekretarz                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                   Okręgowej Rady Lekarskiej

    Krystian Frey                                          Jacek Kozakiewicz


 

APEL
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 10 lutego 2016 r.


w sprawie: czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów z NFZ w odniesieniu do wielkości   kontraktu

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach apeluje do  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o stosowanie przy zawieraniu kontraktów w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna zasady proporcjonalności czasu dostępności do usług zdrowotnych do liczby zakontraktowanych punktów przeliczeniowych.

Okręgowa Rada Lekarska wskazuje na konieczność stosowania w kontraktach zasady proporcjonalnego zmniejszenia czasu pracy i uelastycznienia harmonogramu pracy lekarza w stosunku do zmniejszonej liczby punktów rozliczeniowych.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 15000 punktów rozliczeniowych   w wymiarze 30 godzin czasu pracy  tygodniowo.

Zatem w przypadku przyznania mniejszej liczby punktów aniżeli podana powyżej również wymiar czasu pracy powinien podlegać proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Zdaniem Okręgowej Rady Lekarskiej podobna zasada proporcjonalności winna być stosowana przy zawieraniu kontraktów zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Stosowanie w/w zasad pozwoli na efektywne wykorzystanie niewystarczającej liczby polskich lekarzy.
Okręgowa Rada Lekarska proponuje także, aby w przypadkach zmian  w harmonogramach pracy lekarzy w AOS nie powodujących zmniejszenia potencjału wykonawczego nie powstawał obowiązek aktualizacji tej zmiany w portalu świadczeniodawcy.       Sekretarz                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                   Okręgowej Rady Lekarskiej

    Krystian Frey                                         Jacek KozakiewiczKatowice 2016.02.10

Szanowna Pani
Krystyna Semenowicz-Siuda
p.o. Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach


W nawiązaniu do pisma Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2016 r., znak: DDz. 401.116.2016, zalecającego Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ uzyskanie opinii wszystkich świadczeniodawców realizujących obecnie umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne, odnośnie ewentualnego zainteresowania wykonywaniem umów, na warunkach zaproponowanych przez samorząd lekarski (czyli po dostosowaniu czasu pracy lekarza proporcjonalnie do obniżonej wartości etatu przeliczeniowego), przedstawiam co następuje.
W wykonaniu ww. zaleceń, Śląski OW NFZ wydał stosowny komunikat oraz przeprowadził wśród lekarzy dentystów – świadczeniodawców ankietę, w której zadano 4 pytania. W żadnym z zadanych pytań nie została ujęta kwestia, o której ustalenie zwrócił się do Śląskiego OW Prezes NFZ. Co więcej, ujęte w ankiecie pytania odbiegały od kluczowego zagadnienia, którym było ustalenie liczby zainteresowanych dentystów, opowiadających się za zmianą umowy, poprzez uwzględnienie proporcjonalnego do liczby przyznanych punktów rozliczeniowych – wymiaru czasu pracy.
Odnosząc się do treści zamieszczonego na portalu świadczeniodawcy komunikatu wskazuję, iż informacja o 5 lekarzach dentystach, którzy wystąpili z indywidualnym wnioskiem o zmianę umowy w zakresie czasu pracy jest informacją nieścisłą. W prowadzonej dotychczas ze Śląskim OW NFZ korespondencji samorząd lekarski w piśmie dnia 20 sierpnia 2014 r. uzyskał od Pani Ewy Momot – ówczesnej Dyrektor Śląskiego OW NFZ informację o braku możliwości zmiany umowy. Powyższa informacja została rozpowszechniona wśród zainteresowanych członków trzech izb lekarskich. Biorąc pod uwagę fakt, iż dalsze rozmowy były prowadzone przez przedstawicieli izb lekarskich w imieniu wszystkich lekarzy dentystów mających kontrakt ze Śląskim OW NFZ,  nieuprawnione jest wskazywanie, że tylko 5 z nich złożyło stosowne wnioski.
Zastrzeżenie budzą ujęte w ankiecie pytania i treść zamieszczonego na stronach Śląskiego OW NFZ komunikatu. Z zamieszczonych informacji wynika zupełnie odmienne od prezentowanego przez Śląską Izbę Lekarską stanowisko. Czytający ankietę lekarz zostaje wprowadzony w błąd. Nigdy bowiem samorządy lekarskie województwa śląskiego nie zamierzały proponować Narodowemu Funduszowi Zdrowia ograniczenia liczby lekarzy dentystów udzielających lub mogących udzielać świadczeń w ramach NFZ. W interesie zarówno Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i lekarzy, w trosce o zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń stomatologicznych, było pozostawienie, a nawet zwiększenie liczby lekarzy udzielających świadczeń w tym zakresie.
Co więcej, proponowane przez samorządy lekarskie województwa śląskiego rozwiązanie, zmierzające do zmiany umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych, miało się odbyć w drodze zmiany dotychczasowych umów poprzez zawarcie stosownych aneksów. Za możliwością takiego rozwiązania przemawia zarówno wcześniejsza praktyka stosowana w Śląskim OW NFZ, jak i rozwiązania zastosowane względem obecnie trwających umów w innych oddziałach wojewódzkich NFZ. Dla przykładu wymienić wypada Mazowiecki OW NFZ. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza się z danym lekarzem dentystą za wykonane procedury, przeliczane na punkty rozliczeniowe, a nie - gotowość do udzielania świadczeń. Ponadto w żadnym z wystosowanych do NFZ pism, jak i w trakcie odbytych spotkań nie proponowano przeprowadzenia nowego postępowania konkursowego w 2016 r., a tym bardziej – konieczności wypowiadania obecnie trwających umów.
Zdziwienie budzi także przekaz płynący z pytania dotyczącego przyszłorocznego (planowanego w 2017 roku) postępowania konkursowego. W trakcie naszych spotkań Śląski OW NFZ prezentował bowiem stanowisko, że uwzględnienie propozycji samorządu będzie możliwe wraz z ogłoszeniem nowego postępowania. Wtedy dyrektor OW ogłaszając postępowanie o udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii będzie mógł wskazać szczególne warunki, odmienne od ogólnie przyjętych rozwiązań. To właśnie wtedy – zdaniem ŚOW NFZ – dyrektor będzie mógł zmniejszyć i dostosować wartość etatu przeliczeniowego (przyznawanych punktów rozliczeniowych) do liczby godzin pracy ujmowanych w harmonogramie czasu pracy lekarza dentysty. Obecnie Fundusz nie zakłada takiego rozwiązania, odchodząc całkowicie od przedstawionego stanowiska. Jednocześnie Śląski OW NFZ wskazuje jakoby zainteresowany był zawarciem w 2017 roku umów na następujących warunkach: pełny wymiar czasu pracy – 30 godzin tygodniowo przy pełnej wartości etatu – 180 000 punktów. Przyjęcie takiego rozwiązania z pewnością negatywnie wpłynęłoby na liczbę lekarzy dentystów mających kontrakt z NFZ, drastycznie ograniczając ich liczbę a równocześnie wpłynęłoby na pogorszenie dostępności dla pacjentów do świadczeń stomatologicznych.
Uwzględniając treść pisma z dnia 23 stycznia br. przesłanego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wnoszę o wykonanie zaleceń Pana Prezesa i podjęcie dalszych, niezbędnych czynności zmierzających do zmiany umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii na warunkach proponowanych przez samorząd.
Jednocześnie przesyłam podjęte w dniu 10 lutego br. stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie działań Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w stosunku do świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.


Do wiadomości:
- Dr n. med. Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia RP
- Dr Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes NFZ
- Dr n. med. Maciej Hamankiewicz – Prezes NRL
- Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – Wiceprezes NRL
- Dr Zbigniew Brzezin – Prezes ORL w Częstochowie
- Dr Klaudiusz Komor – Prezes ORL w Bielsku-Białej

 

Poniżej cała korespondencja w sprawie harmonogramu czasu pracy lekarzy stomatologów:
HARMONOGRAM PRACY LEKARZY STOMATOLOGÓW

Załączniki