Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA DO DNIA 15 MARCA 2011 ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O ODPADACH ORAZ INNE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM ODPADÓW.

data: wtorek, 15 luty 2011

Przypominamy, że zgodnie z art 37 ust 3 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów , zobowiązany jest przekazać marszałkowi województwa zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 do dnia 15 marca 2011 r!!!

 Jeżeli posiadacz odpadów który obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, przekazywania wymaganych informacji, sporządzenia i przekazania zbiorczego zestawienia danych, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym  podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.!!!


Jednocześnie przypominamy, że lekarze prowadzący praktyki lekarskie i wytwarzający odpady medyczne, w tym odpady niebezpieczne obowiązani są:

1)  do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami (jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg (100 kg) rocznie albo powyżej 5 Mg (5 ton) rocznie odpadów innych niż niebezpieczne)

lub

uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

(jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie)

Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi (staroście) w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi


Jeżeli posiadacz odpadów:

-wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z naruszeniem jej warunków

-bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie ze złożoną informacją

podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł.


2) postępowania z odpadami medycznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2010 Nr 139 Poz. 940)


3) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych (art 36 ustawy o odpadach)


4) przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy


Wzory dokumentów do pobrania oraz akty prawne znajdują się w zakładce sanepid

http://www.izba-lekarska.org.pl/290-odpady_medyczne


informacja o zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów i sposobach gospodarowania nimi umieszczona na stronie Urzędu Marszałkowskiego

 http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=22&grupaj=12

 

 

prawniky ŚIL

Jakub Frakowski