Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH

data: niedziela, 04 luty 2018

Przypomnieć należy, że od 16 sierpnia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473).
Ustawa ma zastosowanie do pracowników wykonujących zawody medyczne, które zatrudnione zostały na podstawie umowy o pracę w podmiotach leczniczych (tj. podmiotach zarejestrowanych w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez właściwego wojewodę, np. szpitale, przychodnie, poradnie, NZOZ-y). Ustawa nie dotyczy praktyk lekarskich. Grupy zawodowe osób wykonujących poszczególne zawody medyczne zostały wymienione w załączniku do ustawy. Dla przykładu można wskazać lekarzy (z podziałem na posiadane specjalizacje – tytuł specjalisty, specjalizację I lub II stopnia, lekarz bez specjalizacji), personel pielęgniarski oraz osoby wykonujące inne zawody (np. asystentki bądź higienistki stomatologiczne). 


Zasady
Ustawa przewiduje stopniowe podnoszenia wynagrodzenia poszczególnych grup zawodowych dla pracowników wykonujących zawody medyczne. W celu osiągnięcia docelowej kwoty wynagrodzenia wynikającego z ustawy zawiera się corocznie porozumienie. W 2017 roku porozumienie miało być zawarte do 16 września 2017 r. (art. 8 ustawy). W kolejnych latach porozumienie zawiera się do końca maja. Porozumienie zawiera się, w przypadku gdy nie działają związki zawodowe, z pracownikiem, który został wybrany przez pracowników danego podmiotu leczniczego, do reprezentowania ich interesów. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte do końca maja, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala, w drodze zarządzenia kierownik podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący (dla podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych).

Ustalanie podwyżki wynagrodzenia

Podwyżkę wynagrodzenia ustala się w następujący sposób:
1. podwyżka od 1 lipca 2017 r. do końca 2017 r.
-w pierwszej kolejności należy sprawdzić, jaki współczynnik pracy przypisano danej grupie zawodowej, określa go załącznik do ustawy;
-należy obliczyć najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla danej grupy zawodowej, (docelowe najniższe wynagrodzenie) – wylicza się je w następujący sposób: 3.900 zł brutto x współczynnik = kwota zł brutto; (3.900 zł jest to kwota, która bierze się do wyliczenia do końca 2019 roku, w kolejnych latach wyliczenie będzie od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim),
-należy obliczyć różnicę pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym wynikającym z ustawy dla danej kategorii pracowników a wynagrodzeniem zasadniczym określonym w umowie o pracę),
-oblicza się procent wzrostu wynagrodzenia – w 2017 r. wynosił 10 %,
-ustalenie wysokości nowego wynagrodzenia

2. podwyżka od 1 stycznia 2018 r. do końca czerwca 2018 r.

Z uwagi na podniesienie wynagrodzenia minimalnego (obejmującego wszystkich pracowników) może zdarzyć się tak, że pracownicy wykonujący zawody medyczne zatrudnieni w podmiotach leczniczych otrzymają od 1 stycznia 2018 r. wynagrodzenie w wysokości 2.100 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.).

W przypadku lekarzy stażystów – obowiązuje wynagrodzenie w wysokości 2.249 zł zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 2194).
 
3. podwyżka od 1 lipca 2018 r. do końca grudnia 2018 r.
 W 2018 r. porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia należy zawrzeć do końca maja.

Wzrost wynagrodzenia będzie obliczany w następujący sposób:
-różnica pomiędzy wynagrodzeniami zasadniczymi: minimalnym z ustawy a minimalnym otrzymywanym przez pracownika;
-procent wzrostu wynagrodzenia: 20 % - procent wzrostu na dzień 1 lipca 2018 r.
-ustalenie wynagrodzenie od 1 lipca 2018 r..

Kwota wzrostu wynagrodzenia może być zaokrąglona w górę, bo ustawa przewiduje wzrost wynagrodzenia o co najmniej wskazany procent (odpowiednio 10% w 2017 roku, 20 % - w 2018 r.)

Wyliczenie najniższego wynagrodzenia na przykładzie asystentki/higienistki stomatologicznej
a) w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- ta grupa zawodowa mieści się w 10 grupie zawodowej i jej współczynnik wynosi 0,64,
- ustalenie docelowe najniższego wynagrodzenia – 3.900 zł brutto x 0,64 = 2.496 zł brutto;
- różnica pomiędzy wynagrodzeniami: minimalnym wynikającym z ustawy a otrzymywanym - 2.496 zł - 2.000 zł = 496 zł,
- kwota wzrostu nagrodzenia - 496 zł x 10% = 49,60 zł,
- wysokość nowego wynagrodzenia – co najmniej 2.049,60 zł

b) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
- 2.100 zł – zgodnie z wynagrodzeniem minimalnym wynikającym z rozporządzenia

c) w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- różnica pomiędzy wynagrodzeniami: minimalnym wynikającym z ustawy a otrzymywanym - 2.496 zł - 2.100 zł = 396 zł,
- kwota wzrostu nagrodzenia - 396 zł x 20% = 79,20 zł,
- wysokość nowego wynagrodzenia – co najmniej 2.179,20 zł

Katarzyna Różycka
radca prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL

Załączniki