Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

data: piątek, 15 czerwiec 2018

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zleci wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w oparciu o sporządzoną ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Postanowieniami KW PSP w Katowicach oraz posiadaną dokumentacją projektową. 

Zakres opracowania powinien uwzględniać dostosowanie budynku i pomieszczeń do obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, p. poż., BHP, sanitarnych i innych.

Zlecenie dotyczy siedziby ŚIL w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 49a. 

Zakres prac projektowych:

- uzupełnienie posiadanej inwentaryzacji o elementy niezbędne do opracowania

   dokumentacji (przewody kominowe, instalacja i osprzęt wod-kan, CO i inne),

- roboty budowlano-konstrukcyjne,

- instalacja wod-kan wraz z przyłączem kanalizacyjnym,

- instalacje co. z wyłączeniem węzła cieplnego,

- instalacja elektryczna zasilania gniazd i oświetlenia,

- sieć LAN z dedykowaną instalacją elektryczną,

- instalacja p. poż.,

- instalacja alarmowa z wykorzystaniem istniejącej,

- sieć monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem istniejącej,

- zmiana sposobu użytkowania baru na archiwum,

- zabudowa dźwigu osobowego w szybie przeszklonym w duszy klatki schodowej,

- remont dachów,

- modernizacja systemu wentylacji w restauracji,

- zagospodarowanie terenu ze szczególnym uwzględnieniem ekspertyzy p. poż.,

- remont elewacji,

- pozostałe roboty budowlane konieczne do wykonania zadania,

- projekt architektoniczny wnętrz w oparciu o opracowaną dokumentację dotyczącą części

   obiektu,

- uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania,

- przygotowanie i złożenie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i zestawień materiałów oraz

   Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- nadzory autorskie.


Oferty powinny uwzględniać wytyczne raportu z audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego w ŚIL, postanowienia ekspertyzy p. poż. oraz projektu modernizacji wybranych stref budynku.

Projekt powinien być realizowany etapowo: 

I etap – koncepcja (z trzech przedstawianych przedstawiciele ŚILwybierają i zatwierdzają koncepcję do dalszej realizacji),

II etap – wykonanie projektu budowlanego – włącznie z ze złożeniem wniosku do UM Katowice i uzyskaniem pozwolenia na budowę,

III etap – wykonanie projektu wykonawczego – projekty łącznie z: aranżacją wnętrz, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami, itp.

Każdy etap wymaga protokolarnego odbioru przez ŚIL.

Posiadane materiały do sporządzenia oferty można odbierać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym ŚIL w godz. 8.00-14.00, Katowice, ul. Grażyńskiego 49a.

Oferty prosimy składać w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Grażyńskiego 49a 
w Katowicach (Administracja – parter), bądź drogą elektroniczną na adres:

domlekarza@izba-lekarska.org.pl do dnia 31.07. 2018 r.

Oferty powinny zawierać wykaz zrealizowanych projektów z referencjami.

Proponujemy wizję lokalną w obiekcie.

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie oświadczenia (jeśli dotyczy): 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach w związku procesem wyboru oferty dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia”. 


 

W dowolnym momencie można wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Osobami upoważnianymi do udzielania informacji w ramach bezpośrednich kontaktów są: 

Piotr Widenka - tel. 601 441 230

Barbara Szelągowska - tel. 603 371 233

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest: Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice. Dane będą przetwarzane do celów związanych z wyborem oferty dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia i nie będą przekazywane osobom trzecim. Składający ofertę podaje swoje dane dobrowolnie. Podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Kandydat prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych: daneosobowe@izba-lekarska.org.pl, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. Oferty niewybrane, zostaną komisyjnie zniszczone w terminie tygodnia od wyboru oferty, chyba, że zostanie zastrzeżony osobisty odbiór materiałów w ww. terminie.