Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

data: piątek, 15 czerwiec 2018

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zleci wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w oparciu o sporządzoną ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Postanowieniami KW PSP w Katowicach oraz posiadaną dokumentacją projektową. 

Zakres opracowania powinien uwzględniać dostosowanie budynku i pomieszczeń do obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, p. poż., BHP, sanitarnych i innych.

Zlecenie dotyczy siedziby ŚIL w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 49a. 

Zakres prac projektowych:

- uzupełnienie posiadanej inwentaryzacji o elementy niezbędne do opracowania

   dokumentacji (przewody kominowe, instalacja i osprzęt wod-kan, CO i inne),

- roboty budowlano-konstrukcyjne,

- instalacja wod-kan wraz z przyłączem kanalizacyjnym,

- instalacje co. z wyłączeniem węzła cieplnego,

- instalacja elektryczna zasilania gniazd i oświetlenia,

- sieć LAN z dedykowaną instalacją elektryczną,

- instalacja p. poż.,

- instalacja alarmowa z wykorzystaniem istniejącej,

- sieć monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem istniejącej,

- zmiana sposobu użytkowania baru na archiwum,

- zabudowa dźwigu osobowego w szybie przeszklonym w duszy klatki schodowej,

- remont dachów,

- modernizacja systemu wentylacji w restauracji,

- zagospodarowanie terenu ze szczególnym uwzględnieniem ekspertyzy p. poż.,

- remont elewacji,

- pozostałe roboty budowlane konieczne do wykonania zadania,

- projekt architektoniczny wnętrz w oparciu o opracowaną dokumentację dotyczącą części

   obiektu,

- uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania,

- przygotowanie i złożenie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i zestawień materiałów oraz

   Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- nadzory autorskie.


Oferty powinny uwzględniać wytyczne raportu z audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego w ŚIL, postanowienia ekspertyzy p. poż. oraz projektu modernizacji wybranych stref budynku.

Projekt powinien być realizowany etapowo: 

I etap – koncepcja (z trzech przedstawianych przedstawiciele ŚILwybierają i zatwierdzają koncepcję do dalszej realizacji),

II etap – wykonanie projektu budowlanego – włącznie z ze złożeniem wniosku do UM Katowice i uzyskaniem pozwolenia na budowę,

III etap – wykonanie projektu wykonawczego – projekty łącznie z: aranżacją wnętrz, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami, itp.

Każdy etap wymaga protokolarnego odbioru przez ŚIL.

Posiadane materiały do sporządzenia oferty można odbierać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym ŚIL w godz. 8.00-14.00, Katowice, ul. Grażyńskiego 49a.

Oferty prosimy składać w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Grażyńskiego 49a 
w Katowicach (Administracja – parter), bądź drogą elektroniczną na adres:

domlekarza@izba-lekarska.org.pl do dnia 31.07. 2018 r.

Oferty powinny zawierać wykaz zrealizowanych projektów z referencjami.

Proponujemy wizję lokalną w obiekcie.

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie oświadczenia (jeśli dotyczy): 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach w związku procesem wyboru oferty dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia”. 


 

W dowolnym momencie można wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Osobami upoważnianymi do udzielania informacji w ramach bezpośrednich kontaktów są: 

Piotr Widenka - tel. 601 441 230

Barbara Szelągowska - tel. 603 371 233

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest: Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice. Dane będą przetwarzane do celów związanych z wyborem oferty dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia i nie będą przekazywane osobom trzecim. Składający ofertę podaje swoje dane dobrowolnie. Podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Kandydat prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych: daneosobowe@izba-lekarska.org.pl, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. Oferty niewybrane, zostaną komisyjnie zniszczone w terminie tygodnia od wyboru oferty, chyba, że zostanie zastrzeżony osobisty odbiór materiałów w ww. terminie.