Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Refundacja - zawieszenie uchwały NRL z 2 grudnia 2011 roku

data: sobota, 17 grudzień 2011

Naczelna Rada Lekarska zadecydowała o zawieszeniu uchwały nr 25/11/P-VI w sprawie postępowania lekarzy po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r., rekomendującej powstrzymywanie się lekarzy od orzekania o uprawnieniach pacjentów do recept refundowanych oraz od wpisywania odpłatności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy poprzez zamieszczanie na recepcie adnotacji „Refundacja Leku do decyzji NFZ”. Uchwała została zawieszona do dnia Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się 25 lutego 2012 roku. W tym czasie pracę rozpocznie powołany przez NRL zespół do spraw współpracy z ministrem zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych.

Uchwałę podjęto 21 głosami za, 19 głosami przeciw, 10 głosami wstrzymującymi się.
 
Przesłanką do podjęcia ww. decyzji było dla NRL przedstawienie przez ministra zdrowia propozycji następujących rozwiązań:

- wydania wspólnego komunikatu przez ministra zdrowia i prezesa NFZ wyjaśniającego zawarte w ustawie refundacyjnej sformułowane „udokumentowane względy medyczne”. Komunikat taki wskazywałby, że „udokumentowane względy medyczne” to wpisane w języku polskim przez lekarza do prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dokumentacji medycznej rozpoznanie choroby. Minister przypomniał, że zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty zakres rozpoznania choroby należy wyłącznie do kompetencji lekarza

- wydania wspólnego komunikatu przez ministra zdrowia i prezesa NFZ dotyczącego możliwości potwierdzenia przez pacjenta faktu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

- wydania rozporządzenia dotyczącego prowadzenia ograniczonej dokumentacji medycznej w związku z wystawieniem recept pro auctore i pro familia. Według rozporządzenia lekarz wystawiający te recepty nie będzie zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej – propozycja ta stanowić będzie realizację postulatu NRL zawartego w uchwale podjętej na poprzednim posiedzeniu NRL podczas którego przyjęty został projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej w takim właśnie zakresie.

Minister zapowiedział również wprowadzenie w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich korzystniejszych dla lekarzy i przejrzystych rozwiązań w zakresie oznaczania na recepcie poziomu refundacji leku.

W skład powołanego zespołu weszli: Igor Chęciński, Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Krzysztof Kordel, Jacek Kozakiewicz, Krzysztof Makuch, Andrzej Matyja, Jolanta Szczurko, Zdzisław Szramik, Jarosław Wanecki.

 

 

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski