Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Refundacja - zawieszenie uchwały NRL z 2 grudnia 2011 roku

data: sobota, 17 grudzień 2011

Naczelna Rada Lekarska zadecydowała o zawieszeniu uchwały nr 25/11/P-VI w sprawie postępowania lekarzy po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r., rekomendującej powstrzymywanie się lekarzy od orzekania o uprawnieniach pacjentów do recept refundowanych oraz od wpisywania odpłatności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy poprzez zamieszczanie na recepcie adnotacji „Refundacja Leku do decyzji NFZ”. Uchwała została zawieszona do dnia Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się 25 lutego 2012 roku. W tym czasie pracę rozpocznie powołany przez NRL zespół do spraw współpracy z ministrem zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych.

Uchwałę podjęto 21 głosami za, 19 głosami przeciw, 10 głosami wstrzymującymi się.
 
Przesłanką do podjęcia ww. decyzji było dla NRL przedstawienie przez ministra zdrowia propozycji następujących rozwiązań:

- wydania wspólnego komunikatu przez ministra zdrowia i prezesa NFZ wyjaśniającego zawarte w ustawie refundacyjnej sformułowane „udokumentowane względy medyczne”. Komunikat taki wskazywałby, że „udokumentowane względy medyczne” to wpisane w języku polskim przez lekarza do prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dokumentacji medycznej rozpoznanie choroby. Minister przypomniał, że zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty zakres rozpoznania choroby należy wyłącznie do kompetencji lekarza

- wydania wspólnego komunikatu przez ministra zdrowia i prezesa NFZ dotyczącego możliwości potwierdzenia przez pacjenta faktu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

- wydania rozporządzenia dotyczącego prowadzenia ograniczonej dokumentacji medycznej w związku z wystawieniem recept pro auctore i pro familia. Według rozporządzenia lekarz wystawiający te recepty nie będzie zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej – propozycja ta stanowić będzie realizację postulatu NRL zawartego w uchwale podjętej na poprzednim posiedzeniu NRL podczas którego przyjęty został projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej w takim właśnie zakresie.

Minister zapowiedział również wprowadzenie w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich korzystniejszych dla lekarzy i przejrzystych rozwiązań w zakresie oznaczania na recepcie poziomu refundacji leku.

W skład powołanego zespołu weszli: Igor Chęciński, Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Krzysztof Kordel, Jacek Kozakiewicz, Krzysztof Makuch, Andrzej Matyja, Jolanta Szczurko, Zdzisław Szramik, Jarosław Wanecki.

 

 

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski