Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMENTARZ DO ROZPORZĄDZENIA O RECEPTACH

data: sobota, 24 marzec 2012

W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 przedstawiamy wyszczególnienie najważniejszych zmian wraz z komentarzem.

Omówienie zmian
wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia o receptach z 9 marca 2012 r.

1. W par 3 ust. 1 pkt. 2 lit. d) nakazuje się wpisać kod uprawnień dodatkowych pacjenta jeśli dotyczy, dotychczas gdy nie dotyczyło to trzeba było wpisać X. W tej sytuacji lekarz wypisujący receptę dla pacjenta bez uprawnień dodatkowych powinien zostawić tę rubrykę niewypełnioną.


2. W par. 3 ust. 3 przy recepcie pro auctore lub pro familia wprowadzono zapis, że można tę receptę nazwać określeniem równoważnym (np. polskim odpowiednikiem: dla rodziny)


3. W par. 3 ust. 5 wprowadzono nowy zapis, że numer prawa wykonywania zawodu lekarza wystawiającego trzeba na recepcie zapisać w formie kodu kreskowego (zgodnie z par. 32 wymóg stosowania kodu kreskowego należy stosować 1 stycznia 2013 r.). Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2013 r. na recepcie powinien pojawić się numer prawa wykonywania zawodu lekarza wytworzony metodą tradycyjną (pieczątka, nadruk) oraz dodatkowo powinien on być przedstawiony techniką służącą do automatycznego odczytu.


4. W par. 4 ust. 1 pkt. 2 dane dotyczące osoby uprawnionej do wystawienia recepty mają obejmować adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, dotychczas był adres siedziby.


5. W par. 6 ust. 1 pkt. 1 dane dotyczące leku mają obejmować nazwę leku, dotychczas był obowiązek wpisania międzynarodowej lub własnej nazwy leku. W tej sytuacji dla wyjaśnienia, co kryje się pod pojęciem „nazwy leku” należy stosować ogólną definicję nazwy produktu leczniczego zamieszczoną w art. 2 ust. 14 i 15 prawa farmaceutycznego. Zgodnie z tymi przepisami nazwą produktu leczniczego - jest nazwa nadana produktowi leczniczemu, która może być albo:
- nazwą własną niestwarzającą możliwości pomyłki z nazwą powszechnie stosowaną albo
-  nazwą powszechnie stosowaną lub naukową, opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu odpowiedzialnego. Nazwą powszechnie stosowaną jest – według prawa farmaceutycznego - nazwa międzynarodowa zalecana przez Światową Organizację Zdrowia, a jeżeli takiej nie ma - nazwa potoczna produktu leczniczego.

W tej sytuacji lekarz ma prawo wpisać na recepcie każdą z wyżej wymienionych nazw leku.6. W par. 6 ust. 1 pkt. 6 wprowadzono nowe zasady określania poziomu refundacji, brzmienie przepisu jest następujące:
a) jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych w jednej odpłatności, osoba uprawniona nie wpisuje tej odpłatności,
b) jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych w więcej niż jednej odpłatności, osoba uprawniona:
- wpisuje symbol „P” w przypadku przepisywania tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu,
- nie wpisuje poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu,
- wpisuje odpłatność określoną w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, w przypadkach innych niż wskazane w tiret pierwsze i drugie,
c) jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba uprawniona wpisuje symbol „X”;


7. W par. 8 ust. 1 pkt. 2 nowe rozporządzenie przewiduje możliwość wypisania dla jednego pacjenta jednorazowo środka antykoncepcyjnego na 6 miesięcy, podczas gdy w dotychczasowym rozporządzeniu na 6 miesięcy można było przepisać tylko środek antykoncepcyjny doustny.


8. W par. 8 ust. 3 rozporządzenia wprowadzono możliwość wystawienia do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania w przypadku recept na środki antykoncepcyjne. 


9. Nowością jest par 15 rozporządzenia, który pozwala aptekom realizować recepty dotknięte pewnymi mniej istotnymi brakami. Treść przepisu jest następująca:
 § 15. Osoba wydająca może zrealizować recepty zawierające dane, o których mowa w § 3, lub zamieszczone zgodnie z § 16, także w przypadku, gdy:

1) rozmieszczenie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty przeznaczonym na ich rozmieszczenie lub
2) recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty.


10. W par 16 ust. 1 rozporządzenia zapisano wyraźnie, że możliwość uzupełnienia recepty przez farmaceutę dotyczy nie tylko sytuacji nieczytelnego, błędnego lub niezgodnego z rozporządzeniem wypisania pewnych danych na recepcie, ale też przypadku gdy osoba wystawiająca receptę nie wpisała pewnych danych w ogóle. Dotychczas było to sporne.


11. W par. 16 ust. 4 przewidziano, że farmaceuta ma obowiązek zrealizować receptę gdy dotknięta jest ona pewnymi wadami. Przepis ma następujące brzmienie:
Osoba wydająca realizuje receptę, na której:
1) nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego, o których mowa w § 2 ust. 4;
2) wpisano w sposób błędny lub niezgodny z rozporządzeniem adnotację na recepcie wystawionej dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz dla rodzeństwa, o której mowa w § 3 ust. 3;
3) zawarte zostały inne niż określone w rozporządzeniu informacje lub znaki niestanowiące reklamy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych.


12. Par. 29 ust. 4 jest nowym przepisem, nie mający odpowiednika w poprzednim rozporządzeniu. Przepis ten dotyczy kwestii czytelności recepty i stanowi, że:
Recepta, na podstawie której osoba wydająca wydała lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, zgodnie z ordynacją lekarską wynikającą z dokumentacji medycznej, spełnia wymagania w zakresie jej czytelności określone w § 2 ust. 1 pkt 1.
    


Oprac. Michał Kozik  
 

Załączniki