Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

PRAKTYKI LEKARSKIE – NOWE OBOWIĄZKI

data: poniedziałek, 26 marzec 2012

Ustawa o działalności leczniczej w art.25 nakłada na prowadzących praktyki lekarskie każdorazowe dostarczanie do działu rejestru praktyk dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
W związku z tym zwracamy się do lekarzy prowadzących praktyki lekarskie o dostarczanie do Śląskiej Izby Lekarskiej aktualnych polis OC.

Polisy (ich kopie lub skany) można dostarczać:
- osobiście do siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej Katowice, ul. Grażyńskiego 49a, pok. 303
- pocztą na adres: Śląska Izba Lekarska, Dział Rejestru Praktyk Lekarskich 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
- pocztą elektroniczną na adres: praktyki@izba-lekarska.org.pl
 
W tej samej ustawie jest zapis w art. 105 o opłatach za zmianę wpisu do rejestru praktyk lekarskich.
Na podstawie rozp. MZ w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą taką zmianą jest wpis informacji o aktualnej polisie OC.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego Okręgowa Rada Lekarska na swym posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 podjęła uchwałę o niepobieraniu opłat za zmianę wpisu w rejestrze praktyk lekarskich związaną z dostarczeniem aktualnej polisy OC.

UCHWAŁA Nr 14/2012
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie: wpisów polis ubezpieczeniowych lekarzy w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

W związku z wprowadzeniem obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez składanie aktualnych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 14 w związku z art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i art. 18 i 101w zw. z art. 106 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej postanawia:

§1

W roku 2012 nie pobierać od lekarzy i lekarzy dentystów opłat za dokonywanie adnotacji w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej lekarzy w zakresie wyżej wymienionych przepisów.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
            Sekretarz                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

     Andrzej Postek                                                                 Jacek Kozakiewicz


 

Podstawa prawna:
USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ:
Art. 25.
1. Umowa ubezpieczenia:
1) odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych;
3. Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w
art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia
wystawione przez ubezpieczyciela.
Art. 105.
1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia,
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia
wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w
przypadku praktyki zawodowej; (obecnie 72 zł-dopisek autora)
2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której
mowa w ust. 1. (obecnie 36 zł-dopisek autora)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
§ 8. 1. W księdze rejestrowej praktyki zawodowej lekarza wpisuje się:
21) w rubryce dwudziestej pierwszej – informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy:
a)w polu pierwszym – okres ubezpieczenia (od dnia …. do dnia…),
b) w polu drugim – zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim – sumę gwarancyjną;

Rafał Kiełkowski
Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich

Załączniki