Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Sanepid- nowe, dodatkowe wymogi podczas kontroli.

data: poniedziałek, 26 lipiec 2010

27 maja 2010 weszły w życie dwa nowe rozp. M.Z. w sprawie kontroli szerzenia sie zakażeń i chorób wewnętrznych.

Sanepid może żądać podczas wizytacji gabinetów lekarskich dokumentów z przeprowadzonych kontroli wewnętrrznych wymaganych nowymi rozporządzeniami Minista Zdrowia.

Przoszę o zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi i zastosowanie się do nich by uniknąć nieprzyjemności ze strony sanepidu.

 

 Rafał Kiełkowski

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

  Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:

  § 1. Rozporządzenie określa zakres i sposób prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, częstotliwość jej prowadzenia, sposób dokumentowania, a także warunki udostępniania i przechowywania tej dokumentacji.

  § 2. 1. Zakres kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zwanej dalej "kontrolą", obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności:

  1) oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

  2) monitorowania czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;

  3) procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji;

  4) stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;

  5) wykonywania badań laboratoryjnych;

  6) analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej;

  7) profilaktyki i terapii antybiotykowej.

  2. W przypadku świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)), wykonujących świadczenia poza zakładami opieki zdrowotnej, zakres kontroli odpowiada zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych i obejmuje okresową analizę i weryfikację procedur stosowanych w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji ich realizacji.

  § 3. 1. W ramach kontroli dokonuje się oceny działań określonych w § 2 w zakresie:

  1) poprawności realizacji poszczególnych działań;

  2) skuteczności realizacji tych działań.

  2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest oparta o:

  1) ogólnodostępne standardy i wytyczne ośrodków referencyjnych,

  2) zasady współczesnej wiedzy medycznej,

  3) wytyczne konsultantów krajowych w odpowiednich dziedzinach medycyny znajdujących zastosowanie w działalności świadczeniodawcy

  - dotyczące zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

  § 4. 1. Kontrola jest prowadzona okresowo, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

  2. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub osoba upoważniona do reprezentowania świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wyznaczają osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli.

  3. Świadczeniodawcy, o których mowa w § 2 ust. 2, mogą samodzielnie dokonać czynności kontrolnych.

  4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powtórną kontrolę przeprowadza się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania raportu, o którym mowa w § 5.

  5. Kontrola jest przeprowadzana w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych.

  6. Kontrola jest przeprowadzana w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy podlegającego kontroli.

  7. Dopuszcza się wykonywanie czynności kontrolnych poza godzinami pracy świadczeniodawcy podlegającego kontroli, za jego zgodą.

  § 5. 1. Wyniki i wnioski z kontroli zamieszcza się w raporcie, zawierającym:

  1) informacje dotyczące celu i zakres kontroli;

  2) imiona i nazwiska osób uczestniczących w kontroli;

  3) datę przeprowadzenia kontroli;

  4) opis stanu faktycznego;

  5) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach;

  6) zalecenia pokontrolne.

  2. Raport z kontroli jest przekazywany:

  1) w zakładzie opieki zdrowotnej - kierownikowi zakładu;

  2) u innego świadczeniodawcy - osobie odpowiedzialnej za udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  3. W przypadku szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, raport z kontroli jest zatwierdzany przez przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, a następnie przekazywany kierownikowi zakładu.

  § 6. Czynności wykonywane w ramach kontroli, o których mowa w § 2-5, są dokumentowane przez osoby prowadzące te czynności.

  § 7. Dokumentacja z czynności, o których mowa w § 6, jest przechowywana w siedzibie zakładu opieki zdrowotnej, a w przypadku innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych - w miejscu udzielania tych świadczeń lub w miejscu wskazanym odpowiednim organom samorządu zawodowego rejestrującym tę działalność na podstawie odrębnych przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych, jako siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji, przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia zakończenia kontroli wewnętrznej.

  § 8. 1. Dokumentacja z czynności, o których mowa w § 6, jest udostępniana w formie odpisów lub kopii.

  2. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w § 6, następuje po uprzednim przedstawieniu upoważnienia przez osobę uprawnioną do dokonywania kontroli działalności zakładu opieki zdrowotnej.

  3. Dokumentacja, o której mowa w § 6, może być udostępniania innym osobom niż określone w ust. 2, po wyrażeniu zgody przez:

  1) kierownika zakładu - w przypadku zakładu opieki zdrowotnej;

  2) osobę odpowiedzialną za udzielenie świadczeń zdrowotnych - w przypadku innych świadczeniodawców.

  § 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  Minister Zdrowia: E. Kopacz

   

   

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

  z dnia 27 maja 2010 r.

  w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji

   Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:

   § 1. Dokumentację z realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zwaną dalej "dokumentacją", stanowią:

   1) dokumenty zawierające opis sposobu postępowania w przypadku podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych;

   2) oświadczenia pracowników podmiotów prowadzących dokumentację o zaznajomieniu się z dokumentami, o których mowa w pkt 1;

   3) dokumenty zawierające opis wyników kontroli realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, wniosków pokontrolnych oraz zaleceń;

   4) dokumenty zawierające opis działań mających na celu monitorowanie zagrożeń, czynników alarmowych, w szczególności w związku z pojawieniem się biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub odporności na leczenie;

   5) dokumenty zawierające opis działań mających na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników podmiotów prowadzących dokumentację, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych w miejscu pracy;

   6) wyciągi, odpisy lub kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1-5.

   § 2. 1. Dokumentacja jest prowadzona w układzie alfabetycznym, terytorialnym lub chronologicznym.

   2. Dokumentacja jest prowadzona w postaci pisemnej lub elektronicznej.

   3. Zbiory informacji objętych dokumentacją mogą być sporządzane w postaci elektronicznej, pod warunkiem:

   1) zachowania selektywności dostępu do zbioru informacji;

   2) zabezpieczenia zbioru informacji przed dostępem osób nieuprawnionych;

   3) zabezpieczenia zbioru informacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;

   4) rejestrowania historii zmian i ich autorów.

   4. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej powinien umożliwić wygenerowanie dokumentów, o których mowa w § 1, w postaci pisemnej.

   § 3. 1. Dokumentacja jest przechowywana przez:

   1) zakład opieki zdrowotnej - w siedzibie tego zakładu;

   2) inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych - w miejscu wskazanym odpowiednim organom samorządu zawodowego.

   2. Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji:

   1) nie może być zawilgocone;

   2) powinno odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach przeciwpożarowych.

   3. Dokumentację prowadzoną w postaci pisemnej lub elektronicznej uważa się za zabezpieczoną przed uszkodzeniem, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

   1) zapewniona jest jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych;

   2) jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;

   3) są zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.

   4. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej wymaga w szczególności:

   1) systematycznego dokonywania analizy zagrożeń;

   2) opracowania i stosowania procedur zabezpieczenia dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania;

   3) stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń;

   4) bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów.

   § 4. Dokumentacja jest przechowywana przez okres 10 lat.

   § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   Minister Zdrowia: E. Kopacz


 

Załączniki