Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

ABOLICJA ODSETKOWA OD ZALEGŁYCH SKŁADEK

data: piątek, 20 kwiecień 2012

Koleżanki i Koledzy!
Śląska Izba Lekarska, realizując swoje ustawowe zadania, m.in. występując w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu, prowadząc wiele form doskonalenia zawodowego, sprawując pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, kierując pomoc materialną do lekarzy i ich rodzin – dokłada należnych starań o zarządzenie posiadanym majątkiem i środkami finansowymi.

W VI kadencji samorządu lekarskiego podjęliśmy wiele nowych przedsięwzięć, naszym ważnym celem jest dalsze integrowanie środowiska lekarskiego, wpieranie najmłodszych  Koleżanek i Kolegów, torowanie dróg dla najlepszych, a także należna troska o naszych Seniorów.

Aby móc wykonywać powierzone nam zadania i realizować nowe cele, potrzebne są  odpowiednie środki finansowe, zarówno własne, pochodzące ze składek, jak i zewnętrzne (m.in. środki unijne, darowizny, dotacje). Dziękujemy P.T. Wszystkim Koleżankom
i Kolegom, którzy regularnie opłacają składki członkowskie.

Niestety są wśród nas Koleżanki i Koledzy, notorycznie uchylający się od opłacania składki członkowskiej. Powoduje to w konsekwencji pomniejszenie naszych możliwości adresowanych do Koleżanek i Kolegów wywiązujących się z obowiązku, zwłaszcza, że  jesteśmy zmuszeni do przekazywania 15 % odpisu do Naczelnej Izby Lekarskiej
od wszystkich członków, także tych niepłacących.

Jak policzyliśmy, w latach 2009-2011 r. nasze straty związane z opłacaniem wielostopniowej korespondencji do uchylających się od płacenia składek Koleżanek
i Kolegów (m.in. potwierdzeń salda, przypomnień, upomnień) oraz z powodu konieczności przekazania 15 % do Naczelnej Izby Lekarskiej, wyniosły aż 241.179,39 zł. Te straty pokrywają Ci z nas, którzy wywiązują się z obowiązku członkowskiego !

Powody zaległości są z pewnością różne. Nie chcemy do nich wracać, pragniemy rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie naszego samorządu i zmniejszą niepotrzebne straty. XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy w dniu 31 marca 2012 roku podjął Uchwałę Nr 13 w sprawie zaległych składek członkowskich

Realizując Uchwałę Okręgowego Zjazdu Lekarzy, apelujemy do wszystkich P.T. Koleżanek i Kolegów o uregulowanie składek w nieprzekraczalnym terminie
do 30 września 2012 roku.

WOBEC TYCH, KTÓRZY DOKONAJĄ W W/W TERMINIE SPŁATY NALEŻNOŚCI CZŁONKOWSKICH, POSTANOWILIŚMY ANULOWAĆ JEDNORAZOWO ODSETKI. TO WYJĄTKOWA SZANSA DLA UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI.

Mamy nadzieję, że wszyscy zdążą w tym czasie i nie będziemy zmuszani do kosztownych działań administracyjnych .

WOBEC TYCH, KTÓRZY NIE SKORZYSTAJĄ Z TEJ SZANSY I ABOLICJI ODSETKOWEJ, BĘDZIEMY ZMUSZENI PODJĄĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM KROKI, A TAKŻE OGRANICZYĆ PRZYWILEJE WYNIKAJĄCE Z PRZYNALEŻNOŚCI DO SAMORZĄDU.

 

 

UCHWAŁA Nr 17/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: lekarzy zalegających z płaceniem składki członkowskiej

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie uchwały nr 13/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu lekarzy w Katowicach z dnia 31 marca 2012r. oraz na podstawie art. 25 pkt. 4 w związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708), postanawia:

§1
Ustalić, że lekarzem, lekarzem dentystą, który notorycznie nie płaci składki członkowskiej jest lekarz, lekarz dentysta – członek ŚIL, który zalega z uiszczeniem składki członkowskiej na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej za okres co najmniej 6 miesięcy.

§2
1.    Ustalić, że członek ŚIL, o którym mowa w §1 uchwały, który do dnia 30 września 2012 r. ureguluje zaległe składki członkowskie zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie.
2.    Ustalić, że umorzenie odsetek za opóźnienie w zapłacie składek ma jednorazowy, wyjątkowy charakter i przysługuje tylko tym członom ŚIL, którzy w terminie określonym w ust. 1 dokonają spłaty całego zadłużenia.

§3
Poinformować członków ŚIL, o których mowa w §1 niniejszej uchwały o apelu
o uregulowanie zaległości składkowych.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
          Sekretarz                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                           Jacek Kozakiewicz

Załączniki