Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

ABOLICJA ODSETKOWA OD ZALEGŁYCH SKŁADEK

data: piątek, 20 kwiecień 2012

Koleżanki i Koledzy!
Śląska Izba Lekarska, realizując swoje ustawowe zadania, m.in. występując w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu, prowadząc wiele form doskonalenia zawodowego, sprawując pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, kierując pomoc materialną do lekarzy i ich rodzin – dokłada należnych starań o zarządzenie posiadanym majątkiem i środkami finansowymi.

W VI kadencji samorządu lekarskiego podjęliśmy wiele nowych przedsięwzięć, naszym ważnym celem jest dalsze integrowanie środowiska lekarskiego, wpieranie najmłodszych  Koleżanek i Kolegów, torowanie dróg dla najlepszych, a także należna troska o naszych Seniorów.

Aby móc wykonywać powierzone nam zadania i realizować nowe cele, potrzebne są  odpowiednie środki finansowe, zarówno własne, pochodzące ze składek, jak i zewnętrzne (m.in. środki unijne, darowizny, dotacje). Dziękujemy P.T. Wszystkim Koleżankom
i Kolegom, którzy regularnie opłacają składki członkowskie.

Niestety są wśród nas Koleżanki i Koledzy, notorycznie uchylający się od opłacania składki członkowskiej. Powoduje to w konsekwencji pomniejszenie naszych możliwości adresowanych do Koleżanek i Kolegów wywiązujących się z obowiązku, zwłaszcza, że  jesteśmy zmuszeni do przekazywania 15 % odpisu do Naczelnej Izby Lekarskiej
od wszystkich członków, także tych niepłacących.

Jak policzyliśmy, w latach 2009-2011 r. nasze straty związane z opłacaniem wielostopniowej korespondencji do uchylających się od płacenia składek Koleżanek
i Kolegów (m.in. potwierdzeń salda, przypomnień, upomnień) oraz z powodu konieczności przekazania 15 % do Naczelnej Izby Lekarskiej, wyniosły aż 241.179,39 zł. Te straty pokrywają Ci z nas, którzy wywiązują się z obowiązku członkowskiego !

Powody zaległości są z pewnością różne. Nie chcemy do nich wracać, pragniemy rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie naszego samorządu i zmniejszą niepotrzebne straty. XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy w dniu 31 marca 2012 roku podjął Uchwałę Nr 13 w sprawie zaległych składek członkowskich

Realizując Uchwałę Okręgowego Zjazdu Lekarzy, apelujemy do wszystkich P.T. Koleżanek i Kolegów o uregulowanie składek w nieprzekraczalnym terminie
do 30 września 2012 roku.

WOBEC TYCH, KTÓRZY DOKONAJĄ W W/W TERMINIE SPŁATY NALEŻNOŚCI CZŁONKOWSKICH, POSTANOWILIŚMY ANULOWAĆ JEDNORAZOWO ODSETKI. TO WYJĄTKOWA SZANSA DLA UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI.

Mamy nadzieję, że wszyscy zdążą w tym czasie i nie będziemy zmuszani do kosztownych działań administracyjnych .

WOBEC TYCH, KTÓRZY NIE SKORZYSTAJĄ Z TEJ SZANSY I ABOLICJI ODSETKOWEJ, BĘDZIEMY ZMUSZENI PODJĄĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM KROKI, A TAKŻE OGRANICZYĆ PRZYWILEJE WYNIKAJĄCE Z PRZYNALEŻNOŚCI DO SAMORZĄDU.

 

 

UCHWAŁA Nr 17/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: lekarzy zalegających z płaceniem składki członkowskiej

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie uchwały nr 13/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu lekarzy w Katowicach z dnia 31 marca 2012r. oraz na podstawie art. 25 pkt. 4 w związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708), postanawia:

§1
Ustalić, że lekarzem, lekarzem dentystą, który notorycznie nie płaci składki członkowskiej jest lekarz, lekarz dentysta – członek ŚIL, który zalega z uiszczeniem składki członkowskiej na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej za okres co najmniej 6 miesięcy.

§2
1.    Ustalić, że członek ŚIL, o którym mowa w §1 uchwały, który do dnia 30 września 2012 r. ureguluje zaległe składki członkowskie zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie.
2.    Ustalić, że umorzenie odsetek za opóźnienie w zapłacie składek ma jednorazowy, wyjątkowy charakter i przysługuje tylko tym członom ŚIL, którzy w terminie określonym w ust. 1 dokonają spłaty całego zadłużenia.

§3
Poinformować członków ŚIL, o których mowa w §1 niniejszej uchwały o apelu
o uregulowanie zaległości składkowych.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
          Sekretarz                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                           Jacek Kozakiewicz

Załączniki