Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

ZASADY WYSTAWIANIA RECEPT NA PREPARATY ZAWIERAJĄCE ŚRODKI ODURZAJĄCE LUB SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE

data: poniedziałek, 16 lipiec 2012

Przypominamy zasady wystawiania recept, na których zostały przepisane preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe:

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. 2012 poz. 124, dalej jako ustawa), preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe są wydawane z apteki wyłącznie na podstawie specjalnie oznakowanej recepty albo zapotrzebowania, z zastrzeżeniem ust. 4. Ten ostatni stanowi, iż:
preparaty zawierające środki odurzające grupy II-N lub substancje psychotropowe grup III-P i IV-P mogą być wydawane z apteki na podstawie recept innych niż określone w ust. 2,
a preparaty zawierające środki odurzające grupy III-N mogą być wydawane z apteki bez recepty.

Szczegółowe kwestie związane z warunkami wystawiania recept na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (dalej jako Rozporządzenie). Zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia, recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 wystawiane są zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. 2011 Nr 277 poz. 1634). Tym samym w/w recepty wystawiane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 poz. 260), a dodatkowo zawierają dane określone w §6-7 Rozporządzenia. 

Zgodnie z §6 Rozporządzenia, recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe powinna zawierać, oprócz danych określonych w Rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich, również ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną dodatkowo słownie. Na jednej recepcie można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe i dodatkowo na tej recepcie nie można przepisywać innych produktów leczniczych.

Na mocy § 7 Rozporządzenia, recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P, z zastrzeżeniem ust. 2, może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na miesięczną kurację. Jeżeli przepisana dawka jednorazowa lub dobowa leku zawierającego w swoim składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P przekracza dawkę maksymalną określoną w Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a także w przypadku, gdy dawki maksymalnej nie określa Farmakopea Europejska, Farmakopea Polska lub odpowiednia farmakopea uznawana w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Charakterystyka Produktu Leczniczego, osoba wystawiająca receptę zobowiązana jest obok przepisanej dawki postawić wykrzyknik i zapisać ją słownie oraz umieścić swój czytelny podpis i pieczęć. Na wyżej wymienionych receptach musi być podany szczegółowy sposób dawkowania przepisanych produktów leczniczych.

W przepisie §11 Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich określono, iż recepta, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji nie musi odpowiadać wzorowi określonemu w załączniku nr 6 do rozporządzenia, chyba że na recepcie przepisano leki zawierające substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podkreślić należy, iż recepta, na której przepisano preparat zawierający środki odurzające inne niż z grupy II-N lub środki psychotropowe inne niż grup III-P i IV-P, winna odpowiadać wymogom ustawy, a więc być receptą specjalnie oznakowaną i zawierać dane wynikające zarówno z Rozporządzenia, jak i Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Recepta, na której przepisano leki zawierające środki odurzające z grupy II-N oraz substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P powinna odpowiadać wzorowi recepty określonemu w Rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich. W sytuacji, gdy recepta nie odpowiada w/w wymogom, osoba wydająca ma prawa odmówić jej realizacji.  

W zakresie obowiązku należytego prowadzenia dokumentacji medycznej, wystawienie recepty na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową należy odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta poprzez dokonanie w niej odpowiedniego wpisu.


opracowała
Katarzyna Różycka
aplikant radcowski