Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT PREZESA ORL W KATOWICACH

data: czwartek, 29 listopad 2012

kierowany do  lekarzy i lekarzy dentystów województwa  śląskiego, którzy nie zawarli z NFZ umowy  upoważniającej do wystawiania „recept refundowanych”
Uzgodniono, że dla uniknięcia dalszych nieporozumień i napięć ŚOW NFZ podda szczegółowej weryfikacji ww. wstępne dane sprawozdawcze, co pozwoli na wskazanie konkretnych, a nie prawdopodobnych przypadków nieprawidłowego wystawiania recept „refundowanych”. Po tej analizie, w przypadkach wymagających wyjaśnień, ŚOW NFZ  zwróci się  z nowym pismem do zainteresowanych osób.

Na moją prośbę 26 listopada 2012 roku w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ spotkałem się z p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Panem Grzegorzem Zagórnym, celem rozwiązania niejasności i napięć, jakie w środowisku lekarskim wywołała treść i forma pisma, które zostało przez tutejszy oddział NFZ skierowane do kilku tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów z terenu województwa śląskiego, w tym także członków Śląskiej Izby Lekarskiej.
Dyrektor Zagórny wyjaśnił, że wspomniane wyżej pismo skierowane zostało wyłącznie do tych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy jak wynikało z materiałów sprawozdawczych otrzymywanych z aptek w okresie po 1 lipca 2012 roku, wystawiali recepty zakwalifikowane jako recepty „refundowane”, mimo nie zawarcia upoważniającej ich do tego umowy z NFZ. Skutkować to mogło uruchomieniem publicznych środków przeznaczonych na refundację leków, co obliguje dysponenta tych środków, jakim jest tutejszy oddział NFZ, do zbadania i wyjaśnienia sprawy. Odpowiadając na mój ostry protest, jaki wystosowałem w przedmiotowej sprawie w dniu 23 listopada, Dyrektor wyraził ubolewanie, że w wyniku rutynowych działań Śląskiego OW NFZ, w sposób niezamierzony urażono liczne grono lekarzy i lekarzy dentystów z województwa śląskiego, sugerując niewłaściwe i bezprawne postępowanie.

Uzgodniliśmy, że dla uniknięcia dalszych nieporozumień i napięć ŚOW NFZ podda szczegółowej weryfikacji ww. wstępne dane sprawozdawcze, co pozwoli na wskazanie konkretnych, a nie prawdopodobnych przypadków nieprawidłowego wystawiania recept „refundowanych”. Po tej analizie, w przypadkach wymagających wyjaśnień, ŚOW NFZ  zwróci się  z nowym pismem do zainteresowanych osób.
Przy tej okazji po raz kolejny wskazałem na pilną potrzebę odejścia od niedobrego prawa, które w istotny sposób ogranicza lekarza w doborze środków, jakie uważa za konieczne do skutecznego leczenia pacjenta, a takim złym prawem jest między innymi to, które wprowadzając konieczność zawierania dodatkowych umów, dzieli lekarzy na tych, co mogą i tych, którym nie wolno wystawiać tzw. recept „refundowanych”.
Przypominam Koleżankom i Kolegom, którzy nie zdecydowali się na zawarcie z NFZ nowej umowy upoważniającej ich do wystawiania recept refundowanych, aby przy wypisywaniu recept stosowali się do zaleceń i instrukcji zawartej w moim Komunikacie z 30 sierpnia 2012 roku, który poniżej przypominam.


KOMUNIKAT DLA KOLEŻANEK I KOLEGÓW NIE POSIADAJĄCYCH UMOWY Z NFZ UPOWAŻNIAJĄCEJ DO WYSTAWIANIA RECEPT REFUNDOWANYCH – 30.VIII.2012


Uprzejmie przypominam P.T. Koleżankom i Kolegom, którzy nie  zdecydowali się podpisać po 1 lipca 2012 r. nowych umów z NFZ w zakresie leków refundowanych, że:
- przy wypisywaniu leków winni posługiwać się receptami wg wzoru NIL (dostępnymi dla zainteresowanych także w Śląskiej Izbie Lekarskiej) lub innymi drukami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich,
- w przypadku posługiwania się drukami recept pobranymi w NFZ przed 1 lipca 2012 r. z wydrukowanym kodem kreskowym stanowiącym, nadany przez NFZ, unikalny numer identyfikujący receptę, które to druki  zachowują ważność do końca br., konieczne jest obok nazwy każdego wypisanego leku oznaczenie  100 % odpłatności (znak X lub 100 %) oraz niewpisywanie lub skreślenie  numeru Oddziału NFZ, można również zamazać celem unieczytelnienia w/w kod kreskowy, składając obok parafkę,
- jeżeli do wypisania leków zostanie wykorzystana recepta pobrana z NFZ z kodem kreskowym i obok nazwy leku nie będzie wpisane oznaczenia X lub 100 %, apteki mogą potraktować taką receptę jako receptę refundowaną i wydać pacjentowi lek z należną refundacją, gdyż apteki nie mają – w chwili obecnej – możliwości  weryfikowania  faktu posiadania przez danego lekarza umowy z NFZ  upoważniającej do wystawiania recept refundowanych.

                                                                                                                Jacek Kozakiewicz
                                                                                                 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej