Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

UWAGA!

data: czwartek, 26 wrzesień 2013

Przestrzegamy przed telefonami firm dystrybuujących zestawy pierwszej pomocy, które powołując się na rzekomą współpracę ze Śląską Izbą Lekarską lub realizację polecenia Izby, przekazują lekarzom informację o konieczności nabycia w/w zestawu.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), pomieszczenia i urządzenia praktyki lekarskiej muszą spełniać wymogi określone w/w przepisami odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Wskazane Rozporządzenie, w przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących przepisów, nie przewiduje wprost, by pomieszczenie praktyki musiało być wyposażone w zestaw do udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej, obejmujący w szczególności:
a)    zestaw rurek ustno-gardłowych,
b)    zestaw masek twarzowych,
c)    worek samorozprężalny,
d)    sprzęt niezbędny do kaniulacji żył,
e)    płyny infuzyjne oraz niezbędne leki i środki opatrunkowe,
f)    aparat do pomiaru ciśnienia krwi i stetoskop.

Podkreślić należy, lekarz posiadający praktykę winien dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 30 dot. obowiązku udzielenia pomocy lekarskiej w przypadkach niecierpiących zwłoki).

Pozytywna decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdza spełnienie przez lekarza wymaganych przepisami prawa warunków, w tym co do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych i art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zespół Radców Prawnych
ŚIL