Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

RECEPTY

data: poniedziałek, 30 grudzień 2013

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Tekst jednolity nie wprowadza nowych zmian do aktu prawnego, stanowi syntezę zmian wprowadzonych w okresie wcześniejszym.

Powołane obwieszczenie Ministra Zdrowia uwzględnia zmiany wprowadzone: 
1.    rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1506);
2.    rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 321);
3.    rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1293).

 

 

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich


1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)     rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1506);
2)     rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 321);
3)     rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1293).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1)     § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1506), które stanowią:
„§ 2. 1. Dopuszcza się wystawianie recept na drukach, których dwie pierwsze cyfry unikalnego numeru identyfikującego receptę, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stanowią 01, zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2013 r. Dane, o których mowa w:
1)     § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w § 1,
2)     § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem
– nie muszą być przedstawione w sposób określony w § 3 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
2. Do dnia 31 marca 2013 r. na drukach recept, dla których unikalne numery identyfikujące recepty wydał Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, dane, o których mowa w:
1)     § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w § 1,
2)     § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem
– nie muszą być przedstawione w sposób określony w § 3 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2012 r.”;
2)     § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 321), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że:
1)     § 1 pkt 1 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.;
2)     § 1 pkt 2 wchodzi w życie z mocą od dnia 30 grudnia 2012 r.”;
3)     § 2 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1293), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

MINISTER ZDROWIA

Załączniki